POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA DEL LLOC WEB

Som una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present política de privacitat informar-li sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.
En aquesta política de privadesa s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.
Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).
A QUÈ ENS COMPROMETEM
A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.
A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE S US DADES PERSONALS
Nom de l’empresa
García Fernández, Ramón
NIF
38790917Z
Adreça postal
Pstg Horts De La Santa Creu 14, 08348 Cabrils (Barcelona)

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.
Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS
Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

Suscripció a newsletter
Gestionar la subscripció a l’enviament de newsletter

Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum
Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web. Així com dels vídeos de presentació adjuntats a la sol·licitud.

Alta i accés al perfil d’usuari
Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el corresponent compte d’usuari i contrasenya.

Gestió dels comentaris en el blog.
Gestionar l’enviament i recepció dels comentaris que l’usuari hagi publicat en el blog.

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM
A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:
Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
Captarem el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

Suscripció a newsletter
Captaremos su dirección de correo electrónico.

Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum
Captarem el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, experiència laboral i acadèmica, així com qualsevol altra informació addicional que hagi inclòs en el seu CV. Igualment, captarem la seva imatge mitjançant el vídeo de presentació que ens hagi facilitat.

Alta i accés al perfil d’usuari
Adreça de correu electrònic i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.

Gestió dels comentaris en el blog.
Qualsevol dada que s’hagi facilitat en publicar el corresponent comentari.

Depenent de la finalitat per la qual s’aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.
És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perquè al moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.
QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES
Com a usuari, pot exercitar els següents drets:
Dret d’accés: Té dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.
Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de García Fernández, Ramón, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol·licitud de rectificació haurà d’indicar les dades que desitja que es modifiquin.
Dret d’oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de García Fernández, Ramón la supressió de les dades personals que li concerneixin.
Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l’empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l’exactitud de les dades, mentre García Fernández, Ramón verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de García Fernández, Ramón prevalen sobre els seus com interessat.
En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l’adreça assenyalada anteriorment, o a través de l’adreça de correu electrònic: labodeguetavermuteria@gmail.com
A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.
SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES
Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS
No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.
AVISO LEGAL EN CATALÁN
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és:
Nom de l’empresa
García Fernández, Ramón
NIF
38790917Z
Adreça postal
Pstg Horts De La Santa Creu 14, 08348 Cabrils (Barcelona)
Nombre d’inscripció

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a García Fernández, Ramóno als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que García Fernández, Ramón ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:
i. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
ii. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
iii. provocar danys en els sistemes físics i lògics de García Fernández, Ramón dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
iv. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. García Fernández, Ramón es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, García Fernández, Ramón o serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
García Fernández, Ramón serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de García Fernández, Ramón L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de García Fernández, Ramón Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de García Fernández, Ramón
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
García Fernández, Ramón no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
MODIFICACIONS
García Fernández, Ramón es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, García Fernández, Ramón no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas García Fernández, Ramón assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
DRET D’EXCLUSIÓ
García Fernández, Ramón es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d’Ús.
GENERALITATS
García Fernández, Ramón perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
García Fernández, Ramón podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre García Fernández, Ramón i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 

 

Share This
WhatsApp Consúltanos por WhatsApp